Služby a řešení

Marketing

Máme zkušenosti v oblasti strategického marketingu, brandingu, marketingové komunikace i customer a trade marketingu. Nabízíme analýzy trhu a tržních příležitostí, identifikaci cílových skupin, konzultační podporu při tvorbě marketingových plánů a koncepcí, účast na řízení marketingových projektů a součinnost při jejich realizaci.
Podíleli jsme se např. na tvorbě nové marketingové a obchodní strategie divize Home Care společnosti Bochemie nebo na změně positioningu produktů firmy PTP Coating.

Marketingový výzkum

Specializujeme se na řízení procesů marketingového výzkumu a na implementaci jeho výsledků v podnikové praxi. Svým klientům pomáháme při tvorbě koncepce a zadání marketingových výzkumů, při tvorbě metodiky průzkumů, při výběru výzkumné agentury i při interpretaci výsledků. Společnostem nabízíme také komplexní audit jejich systému marketingového výzkumu a práce s marketingovými informacemi.
Mezi nejrozsáhlejší projekty, které jsme v oblasti marketingového výzkumu realizovali, patří participace na auditu systému marketingového výzkumu v České spořitelně a Českých drahách nebo návrh komplexního marketingového průzkumu pro podporu Forecasting Dinner.

Komunikace a PR

Nabízíme podporu marketingové komunikace a PR, zejména konzultace k vymezení cílových skupin a specifikaci sdělovaných obsahů. Máme rozsáhlé zkušenosti s přímým využitím marketingového výzkumu pro komunikaci s veřejností. Praxi průzkumů a public relations umíme propojit jednak testováním verbálních i nonverbálních obsahů komunikace, jednak tvorbou tiskových zpráv a pořádáním tiskových konferencí nad výsledky marketingových průzkumů.

Krizová komunikace

Pro své klienty připravujeme plány krizové komunikace, zajišťujeme školení krizové komunikace a samozřejmě také poskytujeme podporu v případě, že na krizovou komunikaci skutečně dojde. V horkých situacích umíme zachovat chladnou hlavu – vlastní i klientovu.

Politický marketing

Analyzujeme chování politických subjektů i jejich elektorátů, specializujeme se na efektivní využívání výzkumu veřejného mínění pro potřeby politického marketingu. Na základě takových analýz umíme připravit nebo posoudit koncepce a strategie politického marketingu. V současné době preferujeme pozici nezávislé analytické společnosti, nabízející své služby všem zájemcům. Do budoucna však nevylučujeme exkluzívní participaci na volebních kampaních některých stran, hnutí nebo jednotlivých kandidátů.
Naší vlajkovou lodí v oblasti politického marketingu je studie Český volič, která usiluje o syntézu poznatků více výzkumných agentur.

Veřejné mínění

Nejsme výzkumná agentura, neprovádíme jednotlivé průzkumy veřejného mínění. Věnujeme se především komplexním analýzám stavu a vývoje veřejného mínění a roli veřejného mínění ve společnosti. Umíme však svým klientům poradit při tvorbě koncepce a zadání výzkumů veřejného mínění, při tvorbě metodiky průzkumů, při výběru výzkumné agentury i při interpretaci výsledků. Provádíme také srovnávací a sekundární analýzy realizovaných průzkumů veřejného mínění a především syntézy informací, které poskytují různé primárně nekoordinované průzkumy.

Projektové řízení

Umíme pro vás vyhodnotit úroveň projektového řízení ve vaší firmě i nastavit procesy a metodiku, která vychází z osvědčených standardů PMI. Pokud hledáte projektové manažery na přechodnou dobu nebo potřebujete řídit projekty na klíč, jsou vám plně k dispozici naši konzultanti, kteří mají velikou zkušenost i s řízením velkým transformačních a změnových projektů.
Naši lidé se podíleli na založení projektové kanceláře Unipetrolu, pro Českou spořitelnu a České dráhy vytvořili v rámci nastavení procesů marketingového výzkumu kompletní metodiku řízení projektů.

Řízení procesů

S využitím metodiky Lean Six Sigma a dalších nástrojů optimalizace umíme identifikovat slabá místa vašich procesů, změřit jejich výkonnost, analyzovat možné příčiny neperfektností, navrhnout možná zlepšení a nastavit kontrolní mechanismy pro trvalé zlepšování procesů. Máme bohaté zkušenosti s vytvářením procesně orientovaných center sdílených služeb, a to v oblasti HR, nákupu, IT atd.
Mezi největší projekty v této oblasti, na kterých se naši experti podíleli, patří vybudování centra sdílených služeb pro skupinu Unipetrol a pro společnost Spolchemie.

Řízení obchodu

Mezi naše klíčové kompetence patří vytváření nástrojů pro efektivní řízení obchodu – sales force effectivness, obchodní reporting, kariéra a motivace obchodní sítě, network coverage, měření kvality na prodejních místech atd. V oblasti FMCG pak umíme nastavit strukturu prodejního týmu a procesy v  key account managementu.

Restrukturalizace a transformace firem

Procházíte restrukturalizací nebo potřebujete transformovat firmu? Jsme připraveni vám pomoci. Společně uděláme due diligence současné situace, po diskuzi s vámi navrhneme nápravná opatřeni a společně stanovíme implementační plán. Aby transformace proběhla opravdu úspěšně, je potřeba po čase udělat vyhodnocení a případně učinit nápravná opatřeni.
Jsme připraveni vám pomoci s komplexní transformaci vaši firmy počínaje corporate governance přes prodejní a marketingovou strategii, nastaveni podpůrných procesů až po finanční stabilizaci vaši firmy. Zkušenosti s transformacemi jsme sbírali ve Factory Pro, Unipetrolu, Spolchemii nebo třeba v České pojišťovně. Podíleli jsme se také na transformaci Factum Invenio a jejím začleněni do skupiny ppm factum.

Školení zaměstnanců

Ve všech oblastech své činnosti zajišťujeme také školení zaměstnanců. Využíváme při tom bohatých lektorských zkušeností i konkrétních příkladů z praxe, které nám naši klienti dovolí zveřejnit. Součástí všech našich školení jsou praktická cvičení.